Rybníkářství Jezera Šumice


Rybářský řád Platný od 1. ledna 2022

Platí pro odlov na rybnících č.1,č.2 a č.4 v katastrálním území obce ŠUMICE

Schváleno usnesením schůze ze dne 21.února 2014. Upraveno schválením dodatku z členské schůze dne 1.12.2021

Záznam o docházce a přehled o úlovcích

 1. Odlovící musí mít u sebe oprávnění k odlovu ryb a záznam o docházce k vodě.
 2. Před započetím odlovu musí držitel povolenky nesmazatelným způsobem zapsat datum docházky. Záznam o docházce z evidencí úlovků musí být odevzdán rybničnímu hospodáři,nebo jeho zástupci a to nejpozději do 10. ledna následujícího roku.
 3. Jednodenní, týdenní , prázdninové povolenky odevzdat po skončení platnosti do druhého dne na rybářské chatě ,nebo rybářskému hospodáři(zástupci). Kdo tuto povinnost nesplní, tomu nemusí být v následujícím roce vydána povolenka k odlovu ryb.
 4. Lovná míra ryb
  - Amur (A) 55 - 80 cm
  - Bolen dravý (Bo) 45 cm    od 16. června
  - Candát obecný (Ca) 50 cm    od 16. června
  - Jeseter (J) (celoročně hájen)
  - Kapr obecný (K) 45 - 65 cm
  - Lín obecný 30 cm
  - Mník jednovousý (Mn) (celoročně hájen)
  - Pstruh duhový (Pd) 25 cm /od 1.12. - 29.2. odlov na dírkách rybník č.2/
  - Siven americký (Si) 25 cm /od 1.12. - 29.2. odlov na dírkách rybník č.2/
  - Sumec velký (Su) 80 cm    od 16. června
  - Štika obecná (Š) 55 cm    od 16. června
  - Úhoř (U) 60 cm
  - Tolstolobik (Tl) 50 cm
  - Karas, Bílá ryba 3kg
  Denní úlovek maximálně 2 ks kapra nebo 2ks amura nebo 2 ks Lína, nebo 2 ks PD(Si) nebo jejich kombinace, po ponechání 2 kusů uvedených ryb, včetně dravců končí denní odlov. Za týden max.8 kusů z těchto uvedených ryb tj.2ks kapr,2ks amur.2ks lín,2ks (Pd,Si)tento počet ušlechtilé ryby, po odhájení 1ks dravců buť Ca,Su nebo Št v kombinaci s amurem, nebo kaprem, nebo 2ks lína, nebo 2ks Pd(Si). Počet úhoře je omezen na 6ks za rok. Maximální váhový odlov na den 7 kg. Na celoroční odlovenku 50 kg. Nadměrnou rybu změřit a zapsat do docházky, po zapsání vrátit do vody na uloveném rybníce.
 5. Délka ryby se měří od začátku hlavy(rypce), až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Základní ustanovení

 1. Odlov je povolen nejvýše na dva pruty. Na prutu může být nejvýše jeden průběžný návazec s jednoduchým háčkem bez protihrotu. Dítě do 8 let včetně dospělého může lovit na jeden prut dospělé osoby. Dvojháčky a trojháčky jsou přísně zakázány.Dvojháčky a trojháčky na jezeře č.2 a č.4 jsou přísně zakázány. Při vláčení na rybku a umělou nástrahou je povolen jednoháček bez protihrotu
 2. Odlov dravců na umělé, živočišné nástrahy a mrtvou rybku je povolen od 16.6. do 31.12. na rybnících č.2 a č.4 s jedním háčkem. Odlov na živou rybku zakázán. Na jezeře Ovčírka č.1 povolen odlov dravců na umělé, živočišné nástrahy, voblery, třpytky a mrtvou rybku. Na živou rybku od délky nejméně 10 cm. Muškaření povoleno po celý rok.
 3. Každý rybář je povinen mít u sebe při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovené ryby, podběrák o přední příčce nejméně 60cm a podložku pro šetrné zacházení s rybou a dezinfekci. Podložka min 0,5 cm výšky, délky 80 cm a šířky 50 cm.
 4. Denní doby odlovu ryb:
  Leden - Únor - Prosinec od 7:00 do 18:00 hod.
  Březen - Duben - Říjen - Listipad od 6:00 do 22:00 hod.
  Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září - nonstop
 5. V jednom kalendářním roce si může odlovující na celoroční povolenku ponechat 10 ks kapra, 6 ks amura, 10 ks lína, 10 ks Pd nebo(Si). 5 ks candáta, 5 ks sumce, 5 ks štiky. Děti polovinu kromě dravců (Ca,Su,Štika). Po ponechání a zapsání 2 ks kaprů, nebo 2ks Amurů, nebo 2 ks línů nebo 2 ks Pd(Si) nebo po odhájení dravců 1ks kapra nebo 1 ks Amura nebo 1 ks Lína nebo1 ks Pd(SI) a 1 ks dravé ryby.
  Po ponechání těchto úlovků končí denní odlov.
  PŘEPISOVÁNÍ NEBO ŠKRTÁNÍ V DOCHÁZCE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. PORUŠENÍ JE BRÁNO JAKO PYTLÁCTVÍ.
 6. Pokud lovící uchovává ryby živé, je povinen ihned zapsat do pověřenky a tyto uchovávat ve vlastním vezírku či saku. Dále je zakázáno kuchání a porcování ulovených ryb před odchodem od vody.
 7. Každý rybář má povinnost jiné upozornit na jejich nevhodné chování u vody a toto následně nahlásit výboru rybníkářství nebo porybnému.
 8. Při vylovování je rybář povinen s rybou zacházet opatrně a šetrně, bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud rybu nelze uvolnit ve vodě, je nutno použít podběrák a podložku pod rybu. Za hrubé porušení rybářského řádu bude považováno tažení ryby po břehu či její nešetrné vrácení zpět do vody, bude odebrána povolenka.
 9. Po setmění nesmějí být používána intenzivní svítidla k trvalému osvětlování místa lovu nebo prutu. Lovící musí mít místo lovu označeno orientačním bodovým světlem (nejlépe bílé barvy).
 10. Mladiství rybáři do 15 let mohou lovit ryby pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let, nebo nejméně dvou mladistvých rybářů. Lov povolen pouze na jeden prut.
 11. Při lovu přívlačí je povoleno lovit pouze jedním prutem, který lovící drží v ruce. Další pruty nesmí být připraveny k lovu. Kontrolu lovících u vody mohou konat jen osoby pověřené výborem spolku a rybářská stráž.
 12. Lovící je povinen umožnit těmto osobám kontrolu ulovených ryb i osobních věcí(tašek, batohů, aut apod.) Dále je stanoveno, že kontrolou lovících je pověřen celý výbor revizní komise Spolku Rybníkářství Jezera Šumice.
 13. Každý, kdo je přítomen u vody má povinnost udržovat klid a pořádek. Svým chováním nesmí vyrušovat okolní rybáře. Pokud loví na místě, které bylo před jeho příchodem znečištěno, má za povinnost toto místo uklidit.
 14. Je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo určené stanoviště, odhazovat odpadky, ničit a svévolně poškozovat břehové porosty a traviny.
 15. Místa k rybolovu nesmí být v žádném případě vyhrazována.
 16. Porušení rybářského řádu se trestá odejmutím povolenky k odlovu ryb a následným kárným řízením před výborem Rybníkářství Jezera Šumice.
 17. Osoby přistižené při pytláctví budou nahlášeny a předány policii ČR.
 18. Je povoleno používat pouze jednoduché přístřešky - bivaky bez podlahy.
 19. Při odlovu na dírkách bude platit zvláštní ustanovení.
 20. Po dobu rybolovu je nutno vozidla parkovat na parkovišti u plynárenské stanice.
 21. Vjezd povolen jen rybářské kontrole a ryb. hospodáři.(zásobování, krmivo)
 22. Je přísně zakázáno odlovenou rybu přenechat jiné lovící osobě.
 23. Provádění odlovu ryb a brigád na vlastní nebezpečí.

V zájmu hájení ryb po vysazení nebo konání závodů může rybníkářský spolek Rybníkářství Jezera Šumice stanivit zákaz odlovu všech druhů ryb.

Důležitá telefonní čísla

Revizní komise

Porybní

OstatníSOUSTAVA RYBNÍKŮ
OVČÍRKA I - 0,4918 ha
OVČÍRKA II- 0,4725 ha
OVČÍRKA IV- 1,0636 ha
Pro odlov ryb celková plocha č1,č2 a č4 - 2,0276 ha
Pozvání na rybářské závody

Vážení členové Spolku Rybníkářství Jezera Šumice, předem si Vás dovolujeme pozvat na dospělácké závody na našich jezerech.

Povolenky na dospělácké závody bude možno zakoupit u paní Jany Žampachové na telefonním čísle 737 012 453. Rezervace míst bude možná od pondělí 29. sprpna od 7:00.